• 22 Kaya nga maipasisiya natin na ang tao ay inaaring-ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan; tayo baga'y lalong mabuti kay sa kanila? Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri? Huwag nawang mangyari: kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas; Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila: Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi: John Piper Jan 12, 2014 83 Shares Sermon. 1 Votes, Romans 3:27 20 Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin. 6 Romans 3 English Standard Version Anglicised (ESVUK) God's Righteousness Upheld. 13 Sa pamamagitan ng anong kautusan? Datapuwa't ngayon bukod sa kautusan ay ipinahahayag ang isang katuwiran ng Dios, na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta; Sa makatuwid baga'y ang katuwiran ng Dios sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya; sapagka't walang pagkakaiba; Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; Palibhasa'y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus: Na siyang inilagay ng Dios na maging pangpalubagloob, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa kaniyang dugo, upang maipakilala ang kaniyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa nang nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Dios; Sa pagpapakilala'y aking sinasabi, ng kaniyang katuwiran sa panahong kasalukuyan, upang siya'y maging ganap at tagaaring-ganap sa may pananampalataya kay Cristo. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? 1 31 All must plead guilty. Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios. 30 21 1 Votes, Romans 3:5 - 8 • 17 Is abortion OK if the mother's life is at risk? What then? Will a non-Christian who commits suicide automatically be condemned to hell? Huwag nawang mangyari: sapagka't kung gayo'y paanong paghatol ng Dios sa sanglibutan? Walang pagkatakot sa Dios sa harap ng kanilang mga mata. Great in every respect. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Hindi: kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. 1 Votes, Romans 3:22 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Kung gayon nga na iisa ang Dios, at kaniyang aariing-ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; Romans 3:23 Romans 8:18-25 discusses the place suffering has in the lives of God's people. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Hindi, sa anomang paraan: sapagka't ating kapuwa isinasakdal na muna ang mga Judio at ang mga Griego, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan; Gaya ng nasusulat, Walang matuwid, wala, wala kahit isa; Walang nakatatalastas, Walang humahanap sa Dios; Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan; Walang gumagawa ng mabuti, wala, wala kahit isa: Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas; Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila: Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi: Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan: Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo; Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan; At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala; Walang pagkatakot sa Dios sa harap ng kanilang mga mata. Huwag nawang mangyari: oo, bagkus pa nga ang Dios ay tapat, datapuwa't ang bawa't tao'y sinungaling; gaya ng nasusulat, Upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita, At makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. 3 tayo baga'y lalong mabuti kay sa kanila? Ano nga? Or what is the benefit of circumcision? • 11 • Romans 3:1-8.JEWISH OBJECTIONS ANSWERED. At bakit hindi (gaya ng pagkalibak sa atin, at gaya ng pinatotohanan ng ilan na ating sinasabi), Magsigawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti? Walang nakatatalastas, Walang humahanap sa Dios; 19 Justification by Faith Is the End of Boasting. (1-8) All mankind are sinners. as depicting a regenerate person, etc. Ano nga? 3:1 - 8 The law could not save in or from sins, yet it gave the Jews advantages for obtaining salvation... 3:9 - 18 Here again is shown that all mankind are under the guilt of sin, as a burden; and under the gov... 3:19 - 20 It is in vain to seek for justification by the works of the law. Much every way; chiefly, because--rather, "first, that." • 12 Why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful? 16:15,16). At bakit hindi (gaya ng pagkalibak sa atin, at gaya ng pinatotohanan ng ilan na ating sinasabi), Magsigawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti? hindi baga siya ang Dios din ng mga Gentil? What is the law of faith as mentioned in Romans 3:27? Why did the children of Israel wander for 40 years? New Christian Bible Study. Datapuwa't kung ang katotohanan ng Dios sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana sa ikaluluwalhati niya, bakit pa naman ako'y hinahatulang tulad sa isang makasalanan? 2 Much in every way. Sa makatuwid baga'y ang katuwiran ng Dios sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya; sapagka't walang pagkakaiba; What would be some hints for memorizing Scripture? 28 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 23 (nagsasalita akong ayon sa pagkatao.). Justification by Faith Establishes the Law. 2 Votes, Romans 3:31 ang kaparusahan sa mga gayon ay matuwid. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? hindi baga siya ang Dios din ng mga Gentil? ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Dios? Ngayon ay nalalaman natin na ang anomang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan; upang matikom ang bawa't bibig, at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Dios: And we # 5:2 Or let us boast in the hope of the glory of God. What is the law of faith as mentioned in Romans 3:27? (nagsasalita akong ayon sa pagkatao.) Does their faithlessness nullify the faithfulness of God? Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Ito'y inihiwalay na. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. (9-18) Both Jews and Gentiles cannot be justified by their own deeds. Objections answered. ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Dios? English-Tagalog Bible. 8 26 Na siyang inilagay ng Dios na maging pangpalubagloob, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa kaniyang dugo, upang maipakilala ang kaniyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa nang nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Dios; 7 (Read Romans 3:19,20) It is in vain to seek for justification by the works of the law. Marami sa anomang paraan: ang una sa lahat, ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Dios. • Marami sa anomang paraan: ang una sa lahat, ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Dios. Why did the children of Israel wander for 40 years? Or what is the value of circumcision? What advantage then hath the Jew?--that is, "If the final judgment will turn solely on the state of the heart, and this may be as good in the Gentile without, as in the Jew within, the sacred enclosure of God's covenant, what better are we Jews for all our advantages?" Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri? May 30, 1999. Romans 3:10-18 gives a detailed picture of what sin looks like in our lives. Kaya nga maipasisiya natin na ang tao ay inaaring-ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Oo, ng mga Gentil din naman: Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? Isaiah 9:6. 2 4 By no means! 27 Will a non-Christian who commits suicide automatically be condemned to hell? Palibhasa'y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus: